เราจะทำแบบวิศวกรผู้ยิ่งใหญ่
15. July 2024
Download
Info
Valid HTML 4.01 Transitional Creative Commons Lizenzvertrag
changpuak.php    7834 Bytes    12-02-2018 11:21:16


Some words about 'CHANGPUAK',
in Thai : ช้างเผือก


Changpuak


ช้าง เผือก สัตว์มงคลสำคัญ
ความ เชื่อ ใน พระ พุทธศาสนา เกี่ยว พัน กับ "ช้าง" ว่าเป็นสัตว์มงคลที่สำคัญ และมีความศักดิ์สิทธิ์
ดังปรากฏในชาดกพระเจ้าสิบชาติ ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ทรงเสวยพระชาติเป็นพระยาช้างที่ทรงบำเพ็ญบารมี
เช่น พระยาฉัททันต์ และพระยาช้างปัจจัยนาเคนทร์ ช้างคู่บารมีที่พระเวสสันดรพระราชทานให้แก่พราหมณ์
สร้างความไม่พอใจแก่ราษฎรจนกระทั่งให้ขับไล่พระเวสสันดรไปอยู่ป่า
ส่วนความเชื่อของฮินดูก็มีว่า โลกนี้ตั้งอยู่บนหลังช้างที่กำลังยืนอยู่บนหลังเต่า จึงทำให้โลกเกิดการสั่นสะเทือน
หรือแม้แต่การเกิดของ "ช้างเอราวัณ" จากการกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดาและอสูร เป็นเวลากว่าพันปี
ในครั้งนั้นมีช้างเอราวัณเกิดขึ้นด้วย และกลายเป็นพาหนะของพระอินทร์
การที่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศของพระราชาธิบดี ดังนั้น
กษัตริย์ทั้งหลายจึงโปรดที่จะประทับช้างเป็นพาหนะทั้งในกองทัพและในกระบวนแห่พระราชพิธีต่างๆ
เพื่อแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ หากพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงมีช้างสีขาว คล้ายช้างเอราวัณแล้ว
ย่อมแสดงถึงความมีบุญบารมี รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเดชานุภาพและความยิ่งใหญ่
ช้างที่มีลักษณะเป็นมงคลซึ่งเป็นที่ปรารถนามาแต่โบราณ คือ "ช้างเผือก"
เมื่อพบแล้วจะถูกนำมาน้อมเกล้าฯถวายแด่พระมหากษัตริย์ เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีรับและขึ้นระวางสมโภชเป็น
*พระยาช้างต้น* ช้างเผือกมีความสำคัญและสัมพันธ์กับประเทศไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงสุโขทัย
มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประเทศไทย
ใช้ธงช้างเผือกเป็นธงประจำชาติมาตลอด จนกระทั่งรัชกาลที่ 6 จึงได้เปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์
พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน ทรงมีช้างเผือก 12 ช้าง แต่ล้มไป 4 ช้าง เหลือ 8 ช้าง
กษัตริย์ที่มีช้างเผือกคู่พระบารมีถึงกับได้ชื่อว่าเป็น "มหาราช" เลยทีเดียว.White Elephant

some more Pictures, sent to me by Pum :-)White Elephant

White Elephant

 
t1 = 6577 d

t2 = 339 ms

★ ★ ★  Copyright © 2006 - 2024 by changpuak.ch  ★ ★ ★

Impressum